வணக்கம் | Welcome | 欢迎 | Selamat Datang | स्वागत | வணக்கம் | Welcome | 欢迎 | Selamat Datang | स्वागत |வணக்கம் | Welcome | 欢迎 | Selamat Datang | स्वागत | வணக்கம் | Welcome | 欢迎 | Selamat Datang | स्वागत |வணக்கம் | Welcome | 欢迎 | Selamat Datang | स्वागत | வணக்கம் | Welcome | 欢迎 |
RM3.70
AACHI BAJJI BONDA POWDER 200g
Price RM3.70
Product SKU M-AACHI-001
Brand Aachi
Size (L x W x H) 9.5 cm x 4.5 cm x 12 cm
Availability In Stock
Quantity
Description

Ingredients 

Gram Flour, Rice Flour, Maida Flour, Salt, Chilli, Sodium bi-Carbonate, Asafoetida