வணக்கம் | Welcome | 欢迎 | Selamat Datang | स्वागत | வணக்கம் | Welcome | 欢迎 | Selamat Datang | स्वागत |வணக்கம் | Welcome | 欢迎 | Selamat Datang | स्वागत | வணக்கம் | Welcome | 欢迎 | Selamat Datang | स्वागत |வணக்கம் | Welcome | 欢迎 | Selamat Datang | स्वागत | வணக்கம் | Welcome | 欢迎 |
RM6.70
AACHI CHICKEN 65 MASALA 200g
Price RM6.70
Brand Aachi
Availability In Stock
Quantity
Description

Ingredients
Chilli, Salt, Cinnamon, Cloves, Garlic, Ginger, Cardamom, Refined Groundnut oil.

EXPIRY:JUNE 2022