வணக்கம் | Welcome | 欢迎 | Selamat Datang | स्वागत | வணக்கம் | Welcome | 欢迎 | Selamat Datang | स्वागत |வணக்கம் | Welcome | 欢迎 | Selamat Datang | स्वागत | வணக்கம் | Welcome | 欢迎 | Selamat Datang | स्वागत |வணக்கம் | Welcome | 欢迎 | Selamat Datang | स्वागत | வணக்கம் | Welcome | 欢迎 |
RM37.00
AGRA PONNI PARBOIL RICE 5Kg
Price RM37.00
Brand Agra
Availability In Stock
Description

Ingredient

Parboiled Long Grain White Rice enriched with Ferric Phosphate, Niacin, Thiamin Mononitrate and Folic Acid.